I slutten av 2014 ble det vedtatt ny konsernovergripende strategi for TINE. Den nye strategien vektlegger forenkling og tydeligere prioriteringer. Selskapets strategi for samfunnsansvar inngår her som en av fire delstrategier.

Skal vi lykkes med å skape en bærekraftig forretningsvirksomhet, må samfunnsansvar være godt integrert i hele TINE. Når vi kjøper inn ulike varer og tjenester, produserer melk og ost eller kjører produktene til butikken må vi ta hensyn til bærekraft på lik linje med lønnsomhet og effektivitet.

I arbeidet med ny strategi på samfunnsansvar har vi også hatt dialog med ulike interessenter som ansatte, eiere, kunder, forbrukere og ulike organisasjoner. Dette for å få vite mer om deres forventninger til TINE, hvilke områder de oppfatter som særlig vesentlige, og der TINE da har størst mulighet for å bidra til en bærekraft samfunnsutvikling.

Det er definert tre temaer eller områder, som skal være spydspissen i TINEs samfunnsansvar. De tre er «Ernæring», «Nærhet» og «Ressurser», og er alle strategisk viktige, og har en relasjon til samfunnet, sosialt og miljømessig.

Valg av indikatorer

Valget av indikatorer for rapporteringen av TINEs bærekraftsarbeid er basert på en vesentlighetsanalyse som ble utarbeidet i 2015. TINEs ulike fagmiljøer og forretningsenheter har vært delaktig i utarbeidelsen av analysen.

Vesentlighetsanalysen har tatt utgangspunkt i TINEs strategi på samfunnsansvar og de tre fokusområdene, «Ernæring», «Nærhet» og «Ressurser». I denne prosessen ble det definert 27 aspekter som på ulikt vis er knyttet til TINEs virksomhet. Eksempler på disse aspektene er dyrevelferd, trygg mat, matsvinn og emballasje.

For å avgjøre hvilke aspekter som er vesentlige for TINE, ble det enkelte aspektet vurdert langs to dimensjoner; «Viktig for TINE» og «Viktig for TINEs interessenter».
Dimensjonen «Viktighet for TINE» er i hvilke grad aspektet er vesentlig for TINEs evne til å møte selskapets forretningsmessige mål og å bevare TINEs mulighet til å operere, både operasjonelt og sosialt.

Mens dimensjonen «Viktig for TINEs interessenter» er i hvilke grad aspektet påvirker interessentene økonomisk, sosialt og miljømessig. Videre om i hvilke grad interessentene har mulighet til å påvirke TINEs aktiviteter, produkter, tjenester, resultater eller relasjoner knyttet til aspektet.

De aspektene som ansees som mest viktig for både TINE og TINEs interessenter, er også de aspektene som vi vektlegger i vårt arbeid med samfunnsansvar og som også bør prioriteres i ekstern rapportering knyttet til samfunnsansvar og bærekraft.

I figuren nedenfor vises resultatet fra vår vesentlighetsanalyse. For hvert aspekt er det også angitt hvilket tema aspektet ligger under.

Vesentlighetsanalyse

Vesentlighetsanalyse