TINE er helt avhengig av motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse for å skape resultater i en stadig mer konkurranseutsatt bransje. For å sikre dette har TINE utarbeidet en egen HR-strategi.

  • TINE skal være den mest attraktive arbeidsgiveren innen TINEs strategiske kompetanseområder
  • TINE skal arbeide helhetlig med langsiktig ressursplanlegging for å sikre tilstrekkelig menneskelige ressurser og kompetanse
  • TINE skal satse på riktig kompetanse som et strategisk virkemiddel for å mestre langsiktige forretnings- og organisasjonsmessige utfordringer
  • TINE skal ha konkurransedyktige bedriftsinterne ordninger samt konkurransedyktige lønnsbetingelser uten å være lønnsledende

Ved å levere på disse målsettingene skal TINE skape en slagkraftig organisasjon. Like viktig er det imidlertid å utvikle hver enkelt ansatt slik at de opplever faglig utvikling og mestring.
 

2015 – et annerledes år

TINE har gjennom 2015 gjennomført flere store organisasjonsprosjekter innenfor flere av selskapets forretningsenheter. Felles for prosjektene er at det rettes spesiell oppmerksomhet på økt markeds- og endringsorientering, samt å øke gjennomføringsevnen ved å forenkle organiseringen, tydeliggjøre ansvaret og styrke kompetansen.

Ny ledelsespraksis

I 2015 ble også en modell for ny ledelsespraksis lansert. Den tydeliggjør hvilke forventninger vi setter til lederatferd. Konkurransepresset krever dyktige ledere som tar eget ansvar, er tydelig, tett på og setter retning. De tar ansvar for hele verdikjeden og mobiliserer medarbeiderne til å oppnå resultater. Formålet med ledelsespraksisen er å styrke TINEs endrings- og gjennomføringskraft.

Kompetanseutvikling

TINE har lang tradisjon for å satse på kompetanseutvikling. I 2015 har mye av utviklingen vært integrert i de ulike organisasjonsprosjektene. I tillegg har vi gjennomført en rekke av våre faste utviklingsprogram. Salg, merkevarebygging, lederutvikling og produksjon er blant fagområdene TINE gjennomførte ulike program på.

Merkevare- og innovasjonskompetanse

Merkevare- og innovasjonskompetanse er viktig for TINE. Det har vært nedlagt tid på å kartlegge behov fra de ulike målgruppene i TINE for å skreddersy et mest mulig framtidsrettet merkevare og innovasjonsprogram for 2016. Innovasjonskompetanse har bl.a. vært utviklet gjennom at ledere og medarbeidere fra TINEs ulike områder har bidratt i en større innovasjonsprosess. I tillegg har denne prosessen hatt som mål å ta ut læring for å utvikle og bidra inn i programdesign av interne innovasjonsprosesser som skal gi ny vekst for TINE.

Salgskompetanse

TINE Salgsskole har også i 2015 hatt stor aktivitet. Det har vært oppfølging av organisasjonsprosjektet «Først til framtiden». Her har det vært lagt vekt på leder- og kommunikasjonstrening for hele salgsapparatet. TINE Salgs skole er et sterkt bidrag til at våre medarbeidere tilføres nødvendig kompetansen, og som gjør oss til en unik samarbeidspartner for våre kunder.

Satsing på lærlinger og videreutdanning

Et viktig virkemiddel for å øke andel ansatte med fagbrev er vår lærlingeordning. Hvert år tas det inn om lag 40 nye lærlinger innen matfaglige-, tekniske- og logistikkfag. Lærekontraktene varer normalt i 2 år, og mange av lærlingene ansettes i TINE etter oppnådd fagbrev. TINE satser også på å bedre fagkompetansen for sine medarbeidere i produksjonen og i ulike stillinger knyttet til prosess og kvalitet. Her står samarbeid med ulike fagskoler sentralt samt våre skreddersydde kurs på universitetsnivå.

Utvikling av ledere

Lederutvikling i TINE skjer både gjennom faste program med deltakelse på tvers av TINEs ulike virksomhetsområder, og gjennom skreddersydde program for spesifikke grupper. Lederskolene i TINE skal utvikle den enkelte leder og bidrar til å bygge kultur og nettverk. En stor del av lederutviklingen i 2015 har vært integrert i organisasjonsprosjektene. Det har derfor vært færre aktiviteter i TINE Lederskole.

TINE Puls

I 2015 gjennomførte TINE medarbeiderundersøkelsen TINE Puls. Formålet er å måle de områdene vi vet gir effekt på motivasjon og engasjement. Alle ansatte fikk tilsendt spørreskjema og svarprosenten gikk opp fra året før og endte på 79,8 prosent. I et år med store endringer, viser resultatene fra TINE Puls flere gledelige resultater. Det er bl.a. framgang når det gjelder en relasjonsorientert samarbeidsform med leder og klima for kontinuerlig forbedring.

Employer branding

I TINE jobber vi målrettet med å synliggjøre TINE som en attraktiv arbeidsgiver. Dette er viktig for å tiltrekke, beholde og utvikle medarbeidere og ledere med strategisk viktig kompetanse. TINE har utviklet kommunikasjonskonseptet "Rå muligheter for reale folk". Dette synliggjøres på utdanningsmesser, karrieredager, i egne digitale kanaler og gjennom både betalte og ikke-betalte kanaler.


En utfordring til alle

TINE ønsker å motivere sine ansatte til mosjon og fysisk aktivitet. Dette er med på å bygge et sosialt fellesskap og en positiv bedriftskultur, i tillegg til at det motiverer til mosjon og fysisk aktivitet. I løpet av 2015 har det vært gjennomført både stor og små aktiviteter som bidrar positivt i dette arbeidet.

I 2015 deltok TINE med hele 44 lag i YT Holmenkollstafetten. Det betyr at ca. 660 TINE-ansatte var med og løp. Felles trening er viktige ingredienser for å mobilisere så mange til å delta. TINE har avtale med Marit Bjørgen, og sammen har vi arrangert spennende og motiverende trening som forberedelse til stafetten.Til topps med Røde Kors

Tradisjonen tro gikk TINE også i år til topps med Røde Kors. Til Topps er et arrangement der det flerkulturelle og frivillige Norge møtes for å gå sammen på fjelltur. Enten det er for å nå Norges høyeste punkt, Galdhøpiggen, eller på en tur i området rundt Lom.

Gjennom Til Topps etableres lokale turgrupper som går sammen regelmessig fram mot selve arrangementet. Turgruppene danner grunnlaget for en rekke aktiviteter både i forkant av selve arrangementet, underveis, og i etterkant. Den enkelte deltaker opplever mestring, både i form av å bli kjent med norsk natur og ved å bli i bedre form. Her når man sine mål og får nye vennskap. Til Topps bidrar til bedre folkehelsa gjennom fysisk aktivitet, følelse av mestring og deltakelse i fellesskap.

Røde Kors arrangerer Til Topps i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den Norske Turistforening (DNT). TINE støtter arrangementet med økonomiske midler og produkter.

Til Topps ble i 2015 arrangert for niende gang. Her var det over 1400 deltakere fra 40 kommuner som deltok på ulike turer og aktiviteter. Siden første Til Topps ble arrangert i 2007 har til sammen nærmere 9000 deltakere, med utgangspunkt i 70 forskjellige land vært med.

TINE har siden 2003 vært en viktig samarbeidspartner for Røde Kors. Samarbeidet kalles «Overskudd til å hjelpe» og skal inspirere TINEs eiere og ansatte til å strekke ut en hånd og engasjere seg i frivillig humanitært arbeid. I Norge er samarbeidet konsentrert rundt Røde Kors Hjelpekorps samt Røde Kors-aktiviteter som setter søkelyset på kosthold og fysisk aktivitet hos ulike deler av befolkningen.