Friske medarbeidere og stabil arbeidskraft i et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for at TINE skal oppnå effektiv drift og kvalitet i alle ledd. Arbeidet skal tilrettelegges slik at medarbeiderne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at ingen blir skadet eller syke som følge av arbeidet.

Konsernets arbeidsmiljøutvalg (KAMU) gjennomført i 2015 fire møter. KAMU arrangerte også en HMS-konferanse samt TINE HMS Forum for bl.a. enhetene Salg, TINE Rådgiving og Medlem og FoU. Her deltok ledere for de ulike enhetene, sammen med sine hovedverneombud og personalstøtte. Her ble det lagt vekt på nærværsarbeid, samarbeid med NAV, inkluderende arbeidsliv (IA) og deling av erfaringer knyttet til nærværsarbeid på tvers av enhetene.

Sykefravær

TINE har hatt jevn nedgang i sykefraværet siden 2006. Nå har imidlertid denne gode trenden flatet ut. TINE hadde et sykefravær på 6,2 prosent, det samme som i 2014. Man er ikke fornøyd med resultatet og det jobbes systematisk med forbedringer.

Det ble i 2015 satt i gang mange ulike sykefraværsprosjekt i de funksjonsområdene med høyest sykefravær. Helt konkret gjennomføres det nærværsprosjekter i enheter med sykefravær over 5%, IA-kontakter brukes aktivt med virkemidler fra NAV ved å etablere egne IA koordinatorer ved enhetene, og det tilrettelegges for aktivitet for ansatte med nedsatt arbeidsevne i en tidsbegrenset periode. Prosjektene er videreført inn i 2016 og blir tett fulgt opp av personalsjefene for de ulike områdene.

Arbeidsulykker

TINEs overordnende mål er null arbeidsulykker med fravær. I 2015 ble det registrert 78 skader med fravær (H-verdi: 8,1) mot 132 registrerte skader i 2014 (H-verdi: 13,2). Forebyggende og målrettet arbeid rundt sikkerhet og sikkerhetskultur begynner å gi resultater. Innenfor logistikk er det gjennom året innført nye sikkerhetsregler understøttet av opplæring. På TINEs meierier er det gjennomført en ståstedsanalyse om sikkerhet, som viser situasjonen på analysetidspunktet, og relevante tiltak gjennomføres.

I en rekke ledermøter er HMS høyt på agendaen. Det har vært spesielt fokus på granskning av fraværsulykker, opplæring og bruk av verktøyet TINE HMS samt gjennomføring av verneområder på anleggene.

Registrering av HMS-hendelser og farlige forhold er en viktig forutsetning og virkemiddel for å redusere arbeidsulykker gjennom godt forbedringsarbeid. TINE har i 2015 betydelig styrket sitt arbeid med å registrere uønskede hendelser og farlige forhold. Dette gir et godt grunnlag for å etablere og iverksette målrettede tiltak for ytterligere å redusere antall arbeidsulykker.

På grunn av høye H-verdier vektlegger TINE arbeidet med å heve kompetansen innenfor helse, miljø og sikkerhet gjennom TINEs interne HMS-revisjoner og ulike kurs for ledere og medarbeidere. Alle ledere i TINE skal følgelig gjennomgå et obligatorisk HMS-kurs i tillegg til at HMS i enda større grad er tydeliggjort i interne lederopplæringsprogrammer.