Til ledelsen i TINE SA

REVISORS UTTALELSE TIL TINE – RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR FOR 2015

Vi har på oppdrag fra ledelsen i TINE utført kontroller knyttet til informasjon om samfunnsansvar presentert iTINE – Årsrapport 2015 på arsrapport2015.tine.no, områdene TINE samfunnsansvar (arsrapport2015.tine.no/samfunnsansvar) og informasjon om samfunnsansvar og miljø gitt i konsernstyrets beretning,(arsrapport2015.tine.no/resultat/konsernstyrets-beretning), i det videre samlet omtalt som «Rapporten». Informasjonen som omfattes av vår kontroll er avgitt av selskapets ledelse. Vår oppgave er å uttrykke våre konklusjoner basert på vårt arbeid.

Vi har basert vårt arbeid på revisjonsstandard ISAE 3000,”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon”, utgitt av International Auditing and Assurance Standards Board. Formål og omfang av vårt arbeid er avtalt med selskapets ledelse og omfatter de forhold som vi har konkludert på nedenfor.

Basert på vurdering av vesentlighet og risiko, har vårt arbeid omfattet analyser og stikkprøvemessig gjennomgang av underliggende dokumentasjon. Vi har utført intervjuer med ansvarlige for oppfølging og rapportering om samfunnsansvar på konsernnivå og ved et utvalg rapporteringsenheter.

Vi har utført det arbeid vi mener har vært nødvendig for å avgi vår uttalelse med moderat grad av sikkerhet. Ved slik kontroll oppnås lavere sikkerhet enn om vi hadde utført arbeid av samme omfang som ved en revisjon.

Konklusjon

Vi har gjennom vårt arbeid ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til ikke å anta at:

      1. TINE har etablert rutiner for å samle inn, sammenstille og kontrollere påliteligheten av informasjon om samfunnsansvar for bruk i Rapporten, som beskrevet i Rapporten under artikkelen «Slik rapporterer vi».
      2. Data presentert i Rapporten for 2015 er i samsvar med sammenstilte data fremkommet som et resultat av de rutiner som er nevnt ovenfor og er hensiktsmessig presentert i Rapporten.
      3. TINEs praksis for rapportering om samfunnsansvar samsvarer i all hovedsak med Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (versjon G4) sine rapporteringsprinsipper og rapporteringen tilfredsstiller nivå Core i henhold til GRIs retningslinjer. GRI-tabellen presentert i Rapporten reflekterer på en hensiktsmessig måte hvor informasjon relevant for elementer og indikatorer i GRI er presentert.

Oslo, 26. april 2016
Deloitte AS

Kjetil Nevstad 01                Frank Dahl 01

Kjetil Nevstad                            Frank Dahl

Statsautorisert revisor                Deloitte Sustainability