Slik rapporterer vi

TINE oppfatter samfunnsansvar som en integrert del av selskapets samlede virksomhet, og har derfor valgt å rapportere om sitt arbeid med samfunnsansvar som en integrert del av årsrapporten.

Området «Samfunnsansvar» i årsrapporten publisert på selskapets hjemmeside må sees i sammenheng med årsrapporten som helhet da også andre deler av årsrapporten gir informasjon om selskapets arbeid med samfunnsansvar.

Formålet med rapporteringen er å gi våre interessenter som eiere, ansatte, kunder og forbrukere en overordnet og balansert oversikt over hvordan TINE følger opp sitt samfunnsansvar innen de tema som vi anser som de mest sentrale for TINEs virksomhet. Disse er identifisert gjennom en vesentlighetsanalyse som ble gjennomført i 2015 og som er nærmere beskrevet under kapitlet Vesentlighetsanalyse.

Rapporterings- og regnskapsprinsipper

Rapporteringen om samfunnsansvar omfatter i utgangspunktet hele konsernet TINE dersom ikke annet er presisert. Temaene omfattet av rapporteringen er i stor grad basert på TINEs strategi for samfunnsansvar og omfatter også relevante forhold langs verdikjeden for melk som går ut over selskapets direkte ansvarsområde.

TINE GRI-tabell 2015

TINE viderefører selskapets rapportering om samfunnsansvar i henhold til Global Reporting Initiative (GRI) sine retningslinjer for næringsmiddelindustrien, GRI Sustainability Reporting Guidelines & Food Processing Sector Supplement (GRI FPSS). Rapporteringen for 2015 er basert på GRI versjon G4.

TINEs rapportering om samfunnsansvar for 2015 er integrert i TINE Årsrapport 2015 og publisert på TINEs nettsider. Vår eksterne revisor Deloitte AS har verifisert at rapporteringen i all hovedsak er i samsvar med GRIs rapporteringsprinsipper og at rapporteringen tilfredsstiller nivå «Core» i henhold til retningslinjene, se revisors uttalelse på tine.no.
 
Av tabellen nedenfor fremkommer hvilke GRI aspekter TINE rapporterer på basert på den vesentlighetsanalysen som ble gjennomført i løpet av 2015. Tabellen gir henvisninger til hvor i TINEs årsrapport for 2015 informasjon om de enkelte elementer og indikatorer er gitt, enten dette gir en hel eller delvis besvarelse i forhold til GRIs retningslinjer. Indikatorer merket FP er bransjespesifikke indikatorer gitt i GRI FPSS. For full beskrivelse om de enkelte indikatorer henvises til GRIs hjemmeside, www.globalreporting.org.

Les mer

Generell

Strategi og analyse
GRI Kode Tittel Referanse
G4-1 Erklæring fra selskapets øverste leder
Selskapets profil
GRI Kode Tittel Referanse
G4-3 Navn på selskapet TINE SA
G4-4 Viktige merkevarer, produkter og /eller tjenester
G4-5 Selskapets hovedkontor
G4-6 Land hvor selskapet opererer
G4-7 Selskapsform og eierstruktur
G4-8 Markeder, sektorer, geografiske områder og kundegrupper
G4-9 Selskapets størrelse (ansatte, operasjoner, omsetning, kapitalisering, produkter og tjenester)
G4-10 Selskapets størrelse (ansatte per kontrakt og kjønn, geografi etc.)
G4-11 Selskapets størrelse (ansatte omfattet av kollektive tariffavtaler)
G4-12 Selskapets leverandørkjede
G4-13 Vesentlige endringer i størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede
G4-14 Tilnærming og bruk av "føre-var-prinsippet"
G4-15 Eksterne prinsipper og initiativ som støttes
G4-16 Medlemskap i organisasjoner
Identifiserte vesentlig aspekter og avgrensninger
GRI Kode Tittel Referanse
G4-17 Selskapets driftsstruktur
G4-18 Prosess for å definere rapportens innhold
G4-19 Prosess for å definere innhold av rapport - vesentlige aspekter
G4-20 Avgrensning av rapporten - egen organisasjon
G4-21 Avgrensning av rapporten - utenfor egen organisasjon
G4-22 Effekten av endringer i forhold til tidligere rapportert informasjon Ingen vesentlige endringer
G4-23 Vesentlige endringer i avgrensninger og vesentlige aspekter i forhold til tidligere rapporter Ingen vesentlige endringer
Interessentengasjement
Rapporteringsprofil
GRI Kode Tittel Referanse
G4-28 Rapporteringsperiode 2015
G4-29 Forrige rapport
G4-30 Rapporteringssyklus Årlig
G4-31 Kontakt for spørsmål til rapporten
G4-32 “In accordance” nivå, GRI tabell og referanse til uttalelse fra ekstern attestasjon av rapporten
G4-33 Praksis for ekstern verifisering
Styring
GRI Kode Tittel Referanse
G4-34 Foretaksstyring - struktur og sammensetning
Etikk og integritet
GRI Kode Tittel Referanse
G4-56 Verdier, prinsipper, standarder og normer, f.eks. etisker retningslinjer

Spesifikk

Økonomi
GRI Kode Tittel Referanse
Aspekt: Økonomisk prestasjon
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-EC1 Økonomisk verdiskaping og fordeling
G4-EC2 Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter i forbindelse med klimaendringer
G4-EC3 Pensjons- og forsikringsordninger
G4-EC4 Økonomisk støtte fra myndigheter
Aspekt: Innkjøpspraksis
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
FP1 Innkjøp fra leverandører som tilfredsstiller selskapets politikker for opprinnelseskilde/sporbarhet
FP2 Andel av innkjøp som er i samsvar med standarder for ansvarlig produksjon
Miljø
GRI Kode Tittel Referanse
Aspekt: Råvarer
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-EN1 Benyttede råvarer vekt/volum
Aspekt: Energi
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-EN3 Direkte energiforbruk
G4-EN5 Relativt energiforbruk
G4-EN6 Redusert energiforbruk som skyldes konkrete tiltak
Aspekt: Utslipp til luft
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-EN15 Direkte utslipp av klimagasser (GHG) (Scope 1)
G4-EN16 Indirekte utslipp av klimagasser (GHG) (Scope 2)
G4-EN17 Andre indirekte utslipp av klimagasser (GHG) (Scope 3)
G4-EN18 Relativt utslipp av klimagasser
G4-EN19 Reduksjon av utslipp av klimagasser (GHG)
Aspekt: Utslipp til vann og avfall
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-EN22 Utslipp til vann (etter kvalitet og destinasjon)
G4-EN23 Avfallsmengder og disponering av avfall
G4-EN24 Uhellsutslipp
Aspekt: Produkter og tjenester
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-EN27 Reduksjon av miljøpåvirkninger fra produkter og tjenester
G4-EN28 Prosentvis gjenvinning av produkter og emballasje per kategori
Aspekt: Etterlevelse
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-EN29 Bøter og totalt antall ikke-økonomiske sanksjoner for brudd på miljølover og -forskrifter Ingen registrerte saker 2015
Aspekt: Transport
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-EN30 Miljøpåvirkning fra transport av produkter, varer og materialer som brukes i virksomheten, inkludert ansattes reisevirksomhet
Aspekt: Miljøforhold hos leverandør
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-EN32 Prosentandel av nye leverandører vurdert i forhold til miljøkriterier
G4-EN33 Vesentlige aktuelle og potensielle negative miljøpåvirkninger i leverandørkjeden
Sosialt: Arbeidstakerforhold
GRI Kode Tittel Referanse
Sysselsetting
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-LA1 Nyansettelser og turnover
Aspekt: Samarbeid mellom ledelse og ansatte
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-LA4 Minimum varslingsfrist ved organisasjonsendringer/omstruktureringer I henhold til nasjonale lover og forskrifter
FP3 Tapt arbeidstid som følge av streiker og lock-outs Ingen streiker eller lock-out i 2015
Aspekt: Helse og sikkerhet
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-LA5 Andel ansatte representert i ulike former for helse- og sikkerhetsutvalg
G4-LA6 Dødsfall, skader, yrkesrelaterte sykdommer, tapte arbeidsdager, fravær, og antall arbeidsrelaterte dødsfall
G4-LA8 Helse- og sikkerhetsforhold som dekkes av avtaler med fagbevegelsen
Aspekt: Opplæring og trening
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-LA10 Kompetansestyring og livslang læring
Aspekt: Mangfold og likestilling
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-LA12 Mangfold i styrende organer og ansattkategorier i henhold til kjønn, alder og andre indikatorer knyttet til mangfold
Aspekt: Arbeidstakerforhold hos leverandører
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-LA14 Andel av nye leverandører vurdert i forhold til arbeidstakerforhold
G4-LA15 Vesentlige aktuelle og potensielle negativ arbeidstakerforhold i leverandørkjeden og tilhørende tiltak
Aspekt: Klagemekanismer knyttet til arbeidsforhold
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-LA16 Antall klager på arbeidsforhold Ingen registrerte saker 2015
Sosialt: Menneskerettigheter
GRI Kode Tittel Referanse
Aspekt: Ikke-diskriminering
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-HR3 Antall saker knyttet til diskriminering og gjennomførte tiltak Ingen registrerte saker 2015
Aspekt: Organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-HR4 Risikovurdering i egen virksomhet og i leverandørkjeden knyttet til organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger
Aspekt: Barnearbeid
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-HR5 Risikovurdering i egen virksomhet og i leverandørkjeden knyttet til barnearbeid Risko vurderes som lav i egen virksomhet og høyere i deler av leverandørkjeden
Aspekt: Tvangsarbeid
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-HR6 Risikovurdering i egen virksomhet og i leverandørkjeden knyttet til tvangsarbeid Risko vurderes som lav i egen virksomhet og høyere i deler av leverandørkjeden
Aspekt: Menneskerettigheter i leverandørkjeden
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-HR10 Andel nye leverandører vurdert i forhold til menneskerettigheter
G4-HR11 Vesentlige aktuelle og potensielle negativ menneskerettighetsforhold i leverandørkjeden og gjennomførte tiltak
Sosialt: Samfunn
GRI Kode Tittel Referanse
Aspekt: Anti-korrupsjon
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-SO4 Kommunikasjon og opplæring i selskapets retningslinjer for anti-korrupsjon
G4-SO5 Bekreftede hendelser av korrupsjon og tiltak gjennomført Ingen registrerte saker 2015
Aspekt: Påvirkning av offentlig politikk
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-SO6 Økonomiske bidrag til politiske partier etter land og mottaker Ingen økonomisk støtte
Aspekt: Konkurransehemmende atferd
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-SO7 Antall rettslige saker knyttet til konkurransehindrende atferd, antitrust- og monopolpraksis Ingen registrerte saker 2015
Aspekt: Etterlevelse
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-SO8 Bøter og ikke-monetære sanksjoner for brudd på lover og reguleringer Ingen registrerte saker 2015
Sektorspesifikk aspekt: Sunn og rimelig mat
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
Sektorspesifikk aspekt: Dyrevelferd
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
FP12 Policy og praksis i forhold til antibiotika, betennelsesdempende, hormon og/eller vekstfremmende behandling, per dyreart.
FP13 Antall større hendelser og brudd med lovverk Ingen saker registrert i 2015
Sosialt: Produktansvar
GRI Kode Tittel Referanse
Aspekt: Kunders helse og sikkerhet
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-PR1 Påvirkning på helse og sikkerhet fra produkter og tjenester hvor forbedringsmuligheter er vurdert
G4-PR2 Brudd på regler og standarder for helse og sikkerhet for produkter og tjenester Ingen registrerte saker 2015
G4-PR3 Produkter og tjenester omfattet av informasjonskrav og krav til merking Ingen saker med vedtak i Mattilsynet
Aspekt: Merking av produkter og tjenester
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-PR4 Brudd på regler og standarder for merking av produkter og tjenester Ingen registrerte saker 2015
G4-PR5 Resultater fra kundetilfredshetsundersøkelser
Aspekt: Markedsføring
G4-DMA Beskrivelse av ledelsespraksis
G4-PR7 Brudd på regler og standarder for markedsføring Ingen registrerte saker 2015