Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. Beregninger viser at vi i dag bruker en og en halv gang jordas ressurser, noe som betyr at det tar jorda ett år og seks måneder å regenerere det vi bruker i løpet av ett år. Moderate beregninger viser at om vi fortsetter som i dag, vil vårt forbruk øke til to ganger jordas ressurser i 2030. Dette vil ha alvorlig konsekvenser for verdens klima og befolkning, der man vil oppleve en temperaturøkning langt utover det mye omtalte to-graders målet.

TINE lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter, og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk egeninteresse i å bidra til en bærekraftig bruk av jorda ressurser og begrense klimaendringene.

Vi tror at menneskene rundt er opptatt av sin framtid, og hvordan man kan skape et mer bærekraftig samfunn. Forbruker og kunder vil derfor i stadig større grad stille krav til at varer og tjenester er produsert på en hensynsfull og forsvarlig måte. Slike krav og ønsker er sterke trender som også vil skape forretningsmessige muligheter for TINE.

Vi tror at framtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen lønnsomhet. TINE skal ta et aktivt ansvar for sine omgivelser, samtidig som man er tydelige på sitt ansvar og hvordan det best kan ivaretas. Vårt mål er en økonomisk og bærekraftig verdiskaping der vi bidrar positivt til våre miljømessig og sosiale omgivelser. Det er dette vi i TINE kaller bærekraftig verdiskaping.

TINEs visjon og konsernstrategi setter en tydelig retning for virksomheten. Først og fremst skal TINE være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med fokus på meieriprodukter. Visjonen skal realiseres ved at man vektlegger fire strategiske områder, der samfunnsansvar er et av disse. Dette viser tydelig hvor sentralt bærekraftig verdiskaping står i selskapets forretningsstrategi, og skal vi lykkes må miljø og samfunnsansvar være godt integrert i forretningsvirksomheten.

Samfunnsansvar er et omfattende område som i utgangspunktet favner vidt. Vi har derfor valgt å konsentrere vårt arbeid om tre definert temaer eller områder som TINE ser på som strategisk viktige, og som har en relasjon til samfunnet, sosialt og miljømessig.

Ernæring og folkehelse. Overvekt og fedme er et betydelig problem i vårt samfunn. For mye kalorier, mettet fett, sukker og salt er de største utfordringene for folkehelsen i Norge. De menneskelige og samfunnsmessige belastningene er sterkt økende. Som stor næringsmiddelprodusent tar TINE dette på alvor, og ønsker å ta sin del av ansvaret for et sunt, variert og balansert kosthold i befolkningen.

Samtidig er helse og sunnhet en grunnleggende og omfattende trend som gir seg utslag i flere ulike forbrukerbehov, ønsker og verdier. Synet på hva som er sunt og helseriktig blir stadig mer nyansert, noe som også innebærer et stort kommersielt potensial.

TINE tar mål av seg til å ta en tydelig lederposisjon innen ernæring og fremme aktivitet som bidragsyter til god folkehelse. TINE har i dag et meget godt utgangspunkt for å bli den ledende aktøren på ernæring og god folkehelse. Dette krever en helhetlig og langsiktig satsing der vi evner å prioritere, og samle kraft rundt det vi allerede er gode på.

Nærhet – melkeproduksjon i hele landet. Siden 1856 har TINE foredlet melk, en av Norges viktigste naturressurser. Vi er avhengig av en levedyktig jordbruksnæring for å sikre tilgang på norsk melk av god kvalitet. TINE har skapt tradisjoner og historier det er viktig å ta vare på. Vi er tett på hele vår verdikjede, er til stede og bidrar i lokalsamfunnet med arbeidsplasser og aktiviteter. Vi får et levende Distrikts-Norge der kulturlandskapet pleies og kultiveres, et viktig fellesgode for hele befolkningen. Samtidig ser vi at trenden går mot større og færre produksjonsanlegg med stor grad av spesialisering. Økt avstand mellom bonden og anlegget samt færre produkter per anlegg fører til mer transport. Vi må erkjenne at det er en utfordring å være en nær og miljøvennlig aktør, og samtidig møte kravet om effektivitet og lønnsomhet. TINE må evne å balansere disse interessene for å befeste sin posisjon som en skikkelig, nær og engasjert aktør i det norske samfunnet.

Ressurser. Som ett av Norges største selskaper bruker TINE betydelig med ressurser i sin virksomhet, noe som påvirker våre omgivelser. Miljøet blir belastet av vår transport, og produksjonen av melk og ost som krever energi til både oppvarming og nedkjøling. Vi må bruke disse ressurser optimalt og bærekraftig. TINE skal bidra til at det nasjonale klimagassutslippet reduseres ved selv å redusere egne utslipp.

Vi har satt oss et ambisiøst mål om å redusere vårt klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020, i forhold til utslippsnivået i 2007. Ved utgangen av 2015 har utslippet økt med 2,7 prosent siden 2007, mens det er redusert med 3,8 prosent siden 2014. Året 2013 markerte et vendepunkt i TINEs klimagassutslipp, og reduksjonen de siste to årene har vært 9,7 prosent.

Vi ser nå resultatene av vår satsing på fornybar energi i produksjonen, et målrettet arbeide for å optimalisere og utnytte energien, og ikke minst en mer effektiv og miljøvennlig transport som bidrar til lavere drivstofforbruk.

Konkrete planer viser den videre veien mot klimamålet, og gjør det høyst realistisk å oppnå. Her står ressursutnyttelse og valg av energikilde helt sentralt. Vi må utnytte melka og energien vi bruker i produksjonen og transporten enda bedre. Her ligger det store økonomiske og miljømessige gevinster som nå er i ferd med å bli realisert.

Videre må vi være bevisste på hvilke energikilde vi bruker på anleggene og på lastebilene. I løpet av året er det fattet flere viktige beslutninger som bidrar til en ytterligere omlegging fra naturgass og fyringsolje til bioenergi og fjernvarme i produksjonen. Videre har vi satt oss et viktig mål om at alle TINEs transport- og distribusjonsbiler skal gå på fornybart drivstoff innen 2020.

TINE har siden 2010 rapportert sitt samfunnsansvar og miljø i henhold til internasjonale standarder, Globale Reporting Initiativ (GRI-G3). For 2015 rapporterer TINE sitt samfunnsansvar etter den nye standarden GRI-G4. Det vises for øvrig til ytterligere informasjon avgitt av administrasjonen om TINEs arbeid med samfunnsansvar samt den fullstendige rapporten iht. GRI-G4 (www.tine.no).

refsholt.png

Hanne Refsholt

Konsernsjef