Resultatregnskap
TINE KonsernTINE SA
Beløp i 1000 kroner2015201420152014
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekt ferdigvarer20 619 52819 836 50416 406 55315 910 743
Salgsinntekt råvarer1 189 3611 132 7511 189 3611 132 751
Andre driftsinntekter431 874470 860620 494646 285
Sum driftsinntekter22 240 76321 440 11518 216 40817 689 779
DRIFTSKOSTNADER
Vareforbruk og varebeholdningsendringer12 522 84611 968 86310 072 9689 780 740
Personalkostnader3 869 6643 833 2253 230 3773 209 977
Ordinære avskrivninger942 700930 715813 175800 970
Nedskrivninger av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler7 5808 6407 3444 070
Andre driftskostnader3 219 9723 335 3952 600 2812 689 489
Sum driftskostnader20 562 76220 076 83816 724 14516 485 246
Driftsresultat1 678 0011 363 2771 492 2631 204 533
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Inntekter fra investeringer i datterselskap43 68557 204
Resultat fra investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap10 409-17 2227776 858
Netto renteinntekter og -kostnader-86 838-117 418-79 863-111 823
Netto realisert og urealisert gevinst og tap på valuta-12 675-31 688-100 373-66 198
Netto andre finansinntekter og -kostnader-10 318-10 36942 863-8 767
Sum finansinntekter og -kostnader-99 422-176 697-92 911-122 726
Resultat før skatt1 578 5791 186 5801 399 3521 081 807
Skattekostnad154 857173 40097 631133 393
Årsresultat1 423 7221 013 1801 301 721948 414
Minoritetenes andel26 09224 874
Majoritetens andel1 397 630988 306
Overføringer:
Utbetales melkeprodusentene-870 029-622 981
Avsatt til annen egenkapital-431 692-325 433
Sum overføringer-1 301 721-948 414
Netto avgitt konsernbidrag til datterselskap4 67716 060