KONTANTSTRØMOPPSTILLING
TINE KonsernTINE SA
Beløp i 1000 kroner2015201420152014
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad1 578 5791 186 5801 399 3521 081 807
Periodens betalte skatt-114 550-55 711-83 193-36 424
Gevinst (-) og tap ved salg av varige driftsmidler-16 453-30 230-16 067-30 711
Avskrivninger og nedskrivninger950 280939 355820 519805 040
Reversering av nedskrivning av finansielle anleggsmidler-52 000
Gevinst (-) og tap ved salg av finansielle anleggsmidler205-5401 0602 143
Urealisert verdiendring finansielle poster-229 83329 472-127 02271 677
Mottatt utbytte fra datterselskap-19 577-14 056
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- og utbetalinger i pensjonsordninger-276 112-35 582-265 054-29 745
Forskjell mellom resultatført og mottatt utbytte fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap-10 40820 029
Effekt av valutakursendringer og urealisert agio29 284-859
Endring i varelager-196 611-35 215-140 243-52 435
Endring i kundefordringer og andre kortsiktige fordringer6 036-127 26633 101-7 023
Endring i leverandørgjeld-10 39497 271-13 64160 900
Endring i annen kortsiktig gjeld69 711-27 91273 974-26 033
Endring på konsernmellomværende av operasjonelle aktiviteter30 20910 839
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter1 779 7331 959 392 1 641 4171 835 979
Kontantstrømmer til investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler38 21544 85136 83943 722
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-1 038 318-796 351-951 028-678 621
Endring i langsiktige fordringer og forpliktelser15 207-4 5469 757-9 821
Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler5 7921 6895 757
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler-3 528-14 863-4 100-21 430
Inn- og utbetalinger til konserninterne langsiktige fordringer--19 5775 985
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter-988 424-765 117 -887 266-654 408
Kontantstrømmer til / fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld925 749925 370
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld-600 588-1 202 599-601 423-1 202 591
Netto inn- og utbetalinger av sertifikatlån100 000100 000-
Utbetalt til minoriteter-18 723-13 446
Netto endring i kassekreditt174 258-361 735152 160-369 929
Inn- og utbetalinger av andelskapital-462-428-462-428
Endring på mellomværende av konsernbidrag12 9881 153
Utbetalt etterbetaling og lån til melkeprodusentene-475 781-378 700-475 781-378 700
Netto kontantstrøm til / fra finansieringsaktiviteter-821 295-1 031 159-812 517-1 025 125
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer-29 987163 116-58 367156 446
Bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer 01.01581 921413 932460 447304 001
Valutaeffekt på kontanter og kontantekvivalenter6 6744 873
Bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer 31.12558 609581 921402 080460 447