Balanse
TINE KonsernTINE SA
Beløp i 1000 kroner2015201420152014
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel5 1215 534
Goodwill52 55167 54916 80021 000
Andre immaterielle eiendeler73 77276 796
Sum immaterielle eiendeler131 444149 87916 80021 000
Varige driftsmidler
Tomter, boliger, hytter og bygg3 743 0543 530 6783 364 6083 170 468
Maskiner, inventar og transportmidler4 184 1634 249 5153 736 0933 816 296
Sum varige driftsmidler7 927 2177 780 1937 100 7016 986 764
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap1 319 4641 268 873
Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap84 07072 85922 94220 017
Andre aksjer og andeler6 9796 8516 9226 797
Pensjonsmidler2 253 0751 944 1222 087 3291 800 408
Andre langsiktige fordringer17 49323 8982 68912 406
Sum finansielle anleggsmidler2 361 6172 047 7303 439 3463 108 501
Sum anleggsmidler10 420 2789 977 80210 556 84710 116 265
Omløpsmidler
Varebeholdning2 057 8181 861 2071 548 7731 408 530
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer1 770 2201 781 7501 312 5641 340 732
Kortsiktige fordringer til selskap i samme konsern464 643354 651
Andre kortsiktige fordringer310 016424 773256 721385 431
Sum kortsiktige fordringer2 080 2362 206 5232 033 928 2 080 814
Aksjefond og børsnoterte aksjer
Bankinnskudd, kontanter og pengemarkedspapirer558 609581 921402 080460 447
Sum omløpsmidler4 696 6634 649 6513 984 7813 949 791
Sum eiendeler15 116 94114 627 45314 541 62814 066 056
GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital6 4296 8916 4296 891
Sum innskutt egenkapital6 4296 8916 4296 891
Opptjent egenkapital
Etterbetalingsfond340 000340 000340 000340 000
Annen egenkapital6 241 6645 726 1236 103 8875 696 218
Sum opptjent egenkapital6 581 6646 066 1236 443 8876 036 218
Minoritetenes andel61 12653 757
Sum egenkapital6 649 2196 126 7716 450 3166 043 109
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser154 037121 197116 39794 530
Langsiktige finansielle forpliktelser203 996289 376181 614274 925
Utsatt skatteforpliktelse584 593564 643510 019492 549
Sum avsetning for forpliktelser942 626975 216808 030862 004
Annen langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner858 1951 432 688842 9221 413 606
Obligasjonslån2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Sum annen langsiktig gjeld2 858 1953 432 6882 842 9223 413 606
Sum langsiktig gjeld3 800 8214 407 9043 650 9524 275 610
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Gjeld til melkeprodusenter735 074781 471735 074781 471
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern309 450140 667
Leverandørgjeld1 049 3541 013 352797 564764 807
Sum leverandørgjeld1 784 4281 794 8231 842 0881 686 945
Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig rentebærende gjeld618 678344 420552 160300 000
Avsatt til etterbetaling melkeprodusenter870 029622 981870 029622 981
Betalbar skatt104 887107 91575 28481 119
Skyldig offentlige avgifter236 691181 741204 955163 949
Annen kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern6 40622 000
Annen kortsiktig gjeld1 052 1881 040 898889 438870 343
Sum annen kortsiktig gjeld2 882 4732 297 9552 598 2722 060 392
Sum kortsiktig gjeld4 666 9014 092 7784 440 3603 747 337
Sum gjeld og egenkapital15 116 94114 627 45314 541 62814 066 056