2015 var et merkeår for TINE. Økonomisk har vi levert det beste resultatet noen sinne.

Forbedringsprosjektet Styrk TINE har overgått målsettingene fra 2013 om å realisere resultatforbedringer tilsvarende 750 millioner kroner. Ved inngangen til 2016 var tallet på over 800 millioner. Dette ble behørig markert på nyåret, men uten å ta en pust i bakken. Blikket er nemlig rettet framover. Styrk har ikke bare vært et resultatforbedringsprogram, men et potent såkorn i arbeidet med å skape en varig  endringskultur.

På markedssiden ser vi flere positive utviklingstrekk. Særlig inspirerende er det når nye innovasjoner får gode tilbake- meldinger fra forbruker og etterlater et solid  fotavtrykk i markedet. Samtidig er nedgangen i salget av søtmelk en utfordring for TINE. TINE vil fortsette det systematiske arbeidet for å snu denne trenden, og styrker innsatsen i 2016.

Ellers er det enighet i Verdens handelsorganisasjon om utfasing av eksportstøtte for landbruksprodukter innen utløpet av 2020. Stortinget har ved behandlingen av globaliseringsmeldingen konkludert med det samme. Dette vil bety en vesentlig svekkelse av lønnsomheten ved eksport av meieriprodukter fra Norge. Samtidig øker salget av ost i Norge, og befolkningsutviklingen styrker potensialet for videre vekst. Dette kan bidra til å dempe konsekvensene ved bortfall av eksportstøtte. Når det gjelder TINEs flaggskip internasjonalt; Jarlsberg®, har TINE en klar ambisjon om å ta vare på og utvikle verdien til denne merkevaren også internasjonalt.

I TINE er bærekraft grunnlaget for hele virksomheten vår, og samvirkemodellen gir oss en unik mulighet til å gjøre de grepene som trengs i hele verdikjeden. Ved utgangen av 2015 har 12 av våre 35 industrianlegg fjernvarme, og andelen fornybar og klimavennlig energi vil stige til anslagsvis 85 prosent i 2020. Med ny motorteknologi og biodrivstoff reduserer vi også transportutslippene våre av partikler, støv, nitrogenoksider og klimagasser med 75 prosent fram mot 2020. Dette vil gjøre oss til en klimanøytral transportør av melk og meieriprodukter. Vi er allerede godt i gang med det grønne skiftet på transportområdet. Siden 2013 har TINE redusert utslippene fra egne biler mellom gård og meieri med 18 prosent både gjennom bruk av teknologi og mer effektive  kjøremønstre. TINE har også et aktivt rådgivningsmiljø, som sammen med melkebonden jobber målbevisst for å redusere klimagassutslippene fra primærleddet. Den norske kua og norsk melkeproduksjon er for øvrig svært klimaeffektiv i internasjonal sammenheng. Mens  én  kg  produsert  melk  i  Norge  gir utslipp tilsvarende 1 CO2 -ekvivalent,  er det internasjonale snittet 2,6.

TINE skal i 2016 bli enda tydeligere på sammenhengene mellom et sunt kosthold og folkehelse. Gjennom vår 150-årige historie som matprodusent, har TINE opparbeidet seg en tillit blant forbru- kerne og i samfunnet som vi skal forvalte med klokskap. Diskusjonen rundt hvilke matprodukter vi bør spise mer eller mindre av, støtter seg ofte på myter eller mangel- fulle undersøkelser. Vi registrerer for øvrig at helsemyndighetene er bekymret for at barn erstatter melk med andre og mindre næringsrike drikkealternativer. TINEs stemme i debatten skal uansett være tuftet på kompetanse og integritet. Og vi skal også framover jobbe aktivt for å etablere arenaer hvor vi sammen med myndig- hetene og andre aktører setter ernæring og folkehelse på dagsorden.

Vi vet fortsatt bare om én måte å gjøre jobben på: Skikkelig.

refsholt.png

Hanne Refsholt

Konsernsjef

Hanne Refsholt 2015

– I TINE er bærekraft grunnlaget for hele virksomheten vår, og samvirke-modellen gir oss en unik mulighet til å gjøre de grepene som trengs i hele verdikjeden.